പസഫിക്കിലെ പ്രധാന ശീതജലപ്രവാഹങ്ങളാണ് ഒയാഷിയോ പ്രവാഹം, കാലിഫോര്‍ണിയാ പ്രവാഹം, പെറു പ്രവാഹം