അന്ത:സ്രാവി വ്യവസ്ഥ

ഹോര്‍മോണുകളും അന്തസ്രാവിവ്യവസ്ഥയും

10 Malayalam സമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസസന്ദേശങ്ങള്‍


Endocrine System

Endocrine glands and hormones

11 English Chemical Coordination and Integration


അന്ത:സ്രാവി വ്യവസ്ഥ

ഹോര്‍മോണുകളും അന്തസ്രാവിവ്യവസ്ഥയും

10 English Chemical Messages for Homeostasis