ലീച്ചിങ്ങ്

അലൂമിനിയത്തിന്റെ അയിരായ ബോക്സൈറ്റ് സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം

10 Malayalam ലോഹനിര്‍മാണം


Leaching

Leaching is a process where ore is soluble and impurities are insoluble,widely used extractive metallurgy technique which converts metals into so.....

10 Malayalam ലോഹനിര്‍മാണം


Leaching

Leaching is a process where ore is soluble and impurities are insoluble,widely used extractive metallurgy technique which converts metals into so.....

10 English PRODUCTION OF METALS


Leaching

Leaching is a process where ore is soluble and impurities are insoluble,widely used extractive metallurgy technique which converts metals into so.....

12 English General Principles and Processes of Isolation of Elements