ലീച്ചിങ്ങ്

അലൂമിനിയത്തിന്റെ അയിരായ ബോക്സൈറ്റ് സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം

10 Malayalam ലോഹനിര്‍മാണം


Leaching

Leaching is a process where ore is soluble and impurities are insoluble,widely used extractive metallurgy technique which converts metals into so.....

10 Malayalam ലോഹനിര്‍മാണം


Leaching

Leaching is a process where ore is soluble and impurities are insoluble,widely used extractive metallurgy technique which converts metals into so.....

10 English PRODUCTION OF METALS


Leaching

Leaching is a process where ore is soluble and impurities are insoluble,widely used extractive metallurgy technique which converts metals into so.....

12 English General Principles and Processes of Isolation of Elements


ലീച്ചിങ്ങ്

അലൂമിനിയത്തിന്റെ അയിരായ ബോക്സൈറ്റ് സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം

10 English PRODUCTION OF METALS