ജലത്തിന്റെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം

ജലം വിഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതിലെ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന വീഡിയോ

8 Malayalam ജലം


ജലത്തിന്റെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം

ജലത്തിന്റെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം

8 Malayalam ജലം


ഗാല്‍‍വവാനിക് സെല്‍

വിവിധ ഗാല്‍വാനിക് സെല്ലുകളുടെ നിര്‍മാണം പ്രവര്‍ത്തനം

10 Malayalam ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും


വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം

സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ സംഭവിക്കാത്ത രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം ഉപയോഗിച്ച് സാധ്യമാക്കുന്നതിനെയാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം(ഇംഗ്ലീഷ്: Electrolysis) എന്നു.....

10 Malayalam ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും


വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം - NaCl

സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ സംഭവിക്കാത്ത രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം ഉപയോഗിച്ച് സാധ്യമാക്കുന്നതിനെയാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം(ഇംഗ്ലീഷ്: Electrolysis) എന്നു.....

10 Malayalam ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും