മഹാവിസ്‌ഫോടനസിദ്ധാന്തം

പ്രപഞ്ചോല്‍പ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് പല പരികല്പനകളുമുണ്ട്. ഇത്തരം പരികല്പനകളില്‍ കാര്യമായ ശാസ്ത്രീയപിന്തുണലഭിച്ച് നിലനില്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് മഹാവിസ്‌ഫോടന സ.....

9 Malayalam നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം


Big Bang

Big Bang

11 English The Origin and Evalution of the Earth