സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം ചെയ്യുന്ന ആനിമേറ്റഡ് വീഡിയോ

സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം ചെയ്യുന്ന ആനിമേറ്റഡ് വീഡിയോ

9 Malayalam ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന


Hybridisation of SF6.

Shows how the hybridisation takes place to form a SF6 molecule.

11 English Chemical Bonding and Molecular Structure


Hybridisation of PCl5.

Shows how the hybridisation takes place to form a PCl5 molecule.

11 English Chemical Bonding and Molecular Structure


Hybridisation of PCl5.

Shows how the hybridisation takes place to form a PCl5 molecule.

12 English The p- Block Elements


Hybridisation of SF6.

Shows how the hybridisation takes place to form a SF6 molecule.

12 English The p- Block Elements