ഡയഫ്രത്തിന്റെയും ചലനം

ഡയഫ്രത്തിന്റെയും ചലനം വീഡിയോ

9 Malayalam ഊര്‍ജത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കാന്‍


ആവാസവ്യവസ്ഥാ വൈവിധ്യം വീഡിയോക്ലിപ്പ്

ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വൈവിധ്യം മനസ്സിലാക്കി വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് പൂര്‍ത്തീകരിക്കല്‍

8 Malayalam വൈവിധ്യം നിലനില്‍പ്പിന്


Action of Insulin

ഇന്‍സുലിന്‍ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ?

10 Malayalam സമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസസന്ദേശങ്ങള്‍


പ്രകാശസംശ്ലേഷണം

പ്രകാശസംശ്ലേഷണം

9 Malayalam ജീവലോകത്തിന് ആഹാരം


pancreas

functions of hormones produced by pancreas

10 Malayalam സമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസസന്ദേശങ്ങള്‍