ഗാല്‍‍വവാനിക് സെല്‍

വിവിധ ഗാല്‍വാനിക് സെല്ലുകളുടെ നിര്‍മാണം പ്രവര്‍ത്തനം

10 Malayalam ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും


Galvanic Cell

ഗാൽവനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടാസെൽ യഥാക്രമം ലുഇഗി ഗാല്വനി, അലെസാൻഡ്രോ വോൾട്ട എന്നിവരുടെ നാമധേയത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഒരു വൈദ്യുത- രാസ സെൽ .....

10 Malayalam ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും


Galvanic Cell

ഗാൽവനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടാസെൽ യഥാക്രമം ലുഇഗി ഗാല്വനി, അലെസാൻഡ്രോ വോൾട്ട എന്നിവരുടെ നാമധേയത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഒരു വൈദ്യുത- രാസ സെൽ .....

10 Malayalam ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും


Galvanic Cell - construction

Reactions involved in Galvanic cell

10 Malayalam ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും


വൈദ്യുതലേപനം

രാസപ്രവര്‍ത്തനം നടക്കുമ്പോള്‍ വൈദ്യുതോര്‍ജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യുകയോ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ വൈദ്യുതരാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നു പറയുന്നു.

8 Malayalam രാസമാറ്റങ്ങള്‍