കളിയച്ഛന്‍-ആലാപനം1

കളിയച്ഛന്‍-ആലാപനം-അന്‍വിന്‍ കെടാമംഗലം

8 Malayalam കളിയച്ഛന്‍ ജനിക്കുന്നു


കളിയച്ഛന്‍-ആലാപനം2

കളിയച്ഛന്‍-ആലാപനം

8 Malayalam കളിയച്ഛന്‍ ജനിക്കുന്നു


കളിയച്ഛന്‍ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം വാര്‍ത്താശകലം

പാഠഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്രമേയമായ കവിതയെ പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ വേണ്ട അധിക പ്രവര്‍ത്തനം

8 Malayalam കളിയച്ഛന്‍ ജനിക്കുന്നു


കവിപരിചയം

പാഠഭാഗത്തെ പ്രധാന കഥാപുരുഷനായ മഹാകവി പി കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായരെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാന്‍ വിക്കിപ്പീഡിയ ലിങ്ക്. അഡ്രസിലെ en മാറ്റി ml ആക്കിയാല്‍ മലയ.....

8 Malayalam കളിയച്ഛന്‍ ജനിക്കുന്നു