മര്‍ദവും രാസപ്രവർത്തനവേഗവും

മര്‍ദവും രാസപ്രവർത്തനവേഗവും

10 Malayalam രാസപ്രവർത്തന വേഗവും രാസസംത‌‌ുലനവും


മര്‍ദവും കൊളിഷന്‍

മര്‍ദവും രാസപ്രവർത്തനവേഗവും

10 Malayalam രാസപ്രവർത്തന വേഗവും രാസസംത‌‌ുലനവും


RATE OF A CHEMICAL REACTION

RATE OF A CHEMICAL REACTION

12 English Chemical Kinetics