വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ കാന്തികഫലം

വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ കാന്തികഫലം പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ

9 Malayalam വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ കാന്തികഫലം


Solar Spectrum

സോളാര്‍ സ്പെക്ട്രത്തിലെ വികിരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വൈദ്യുതകാന്തിക സ്പെക്ട്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശാല സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.വൈദ്യുതകാന്തിക സ്പെക്ട്.....

10 Malayalam പ്രകാശ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍


കാന്തിക വിഭജനം

കാന്തിക സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അയിരില്‍ നിന്നും മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം

10 Malayalam ലോഹനിര്‍മാണം


Mutual Induction

Mutual induction Experiment

10 Malayalam വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണം


AC Generator

Working of AC Generator

10 Malayalam വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണം