മോഡേണ്‍ ടൈംസ്

മോഡേണ്‍ ടൈംസ്-സിനിമ

5 Malayalam നൃത്തം യൂണിറ്റ്-5


ബോട്ടില്‍ഗാര്‍ഡന്‍

ആധുനിക കൃഷിരീതികളായ എയ്റോപോണിക്സ്, ഹൈഡ്രോപോണ്ക്സ്, ഗ്രീന്‍ ഹൗസ്ഫാമിംഗ്, വെര്‍ട്ടിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡന്‍,ബോട്ടില്‍ ഗാര്‍ഡന്‍ തുടങ്ങിയവ.

9 Malayalam ആഹാരവും കൃഷിയും


മോഡേണ്‍ ടൈംസ്

മോഡേണ്‍ ടൈംസ്-സിനിമ

10 Malayalam ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍


Modern Periodic table

Description of modern periodic table

11 English Classification of Elements and Periodicity in Properties


Video clip

Presents a video clip ( From Hunter-Gatherer to Farmer)

11 English From The Beginning Of Time