കോശനിരീക്ഷണം

കവിള്‍ കോശങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം-പ്രാക്റ്റിക്കല്‍ ചെയ്യുന്ന വിധം

8 Malayalam കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങള്‍


സസ്യകോശ നിരീക്ഷണം

മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സസ്യകോശങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം എങ്ങിനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ

8 Malayalam കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങള്‍