സബ്ഷെല്ലുകള്‍

ആറ്റത്തിലെ വിവിധ സബ്ഷെല്ലുകള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതിന്.

10 Malayalam പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസവും


സബ്ഷെല്ലുകള്‍

ആറ്റത്തിലെ വിവിധ സബ്ഷെല്ലുകള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതിന്.

10 Malayalam പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസവും


സബ്ഷെല്ലുകള്‍

ആറ്റത്തിലെ വിവിധ സബ്ഷെല്ലുകള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതിന്.

10 Malayalam പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസവും


SP2 hybridisation

Hybridisation of BCl2

11 English Chemical Bonding and Molecular Structure


sp Hybridisation

Hybridisation of BeCl2

11 English Chemical Bonding and Molecular Structure