ഹൈഡ്രോകാര്‍ബണിന്റെ ജ്വലനം

മീതെയ്‌ന്റെ ജ്വലനം

10 Malayalam ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍


ഗാല്‍‍വവാനിക് സെല്‍

വിവിധ ഗാല്‍വാനിക് സെല്ലുകളുടെ നിര്‍മാണം പ്രവര്‍ത്തനം

10 Malayalam ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും


STOCK NOTATION

HOW TO WRITE STOCK NOTATION

11 Malayalam Redox Reactions


CALCINATION & ROASTING

Oxidation in the presence or absence of air

12 English General Principles and Processes of Isolation of Elements


OXIDATION AND REDUCTION REACTIONS

OXIDATION AND REDUCTION REACTIONS in classical concept

11 English Redox Reactions