മര്‍ദവും രാസപ്രവർത്തനവേഗവും

മര്‍ദവും രാസപ്രവർത്തനവേഗവും

10 Malayalam രാസപ്രവർത്തന വേഗവും രാസസംത‌‌ുലനവും


ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക്

ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക്

9 Malayalam ദ്രവ ബലങ്ങള്‍


ദ്രാവകമര്‍ദ്ദം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍

.

9 Malayalam ദ്രവ ബലങ്ങള്‍


പ്രതല പരപ്പളവും രാസപ്രവര്‍ത്തന വേഗവും

പ്രതല പരപ്പളവും രാസപ്രവര്‍ത്തന വേഗവും

10 Malayalam രാസപ്രവർത്തന വേഗവും രാസസംത‌‌ുലനവും


രാസസന്തുലനം

രാസസന്തുലനാവസ്ഥ ഒട്ടേറെ രാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ്.മുന്നോട്ടുള്ള രാസപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ നിരക്കും പിന്നോട്ടുള്ള രാസപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ നിരക്കു.....

10 Malayalam രാസപ്രവർത്തന വേഗവും രാസസംത‌‌ുലനവും