മര്‍ദവും രാസപ്രവർത്തനവേഗവും

മര്‍ദവും രാസപ്രവർത്തനവേഗവും

10 Malayalam രാസപ്രവർത്തന വേഗവും രാസസംത‌‌ുലനവും


മര്‍ദവും കൊളിഷന്‍

മര്‍ദവും രാസപ്രവർത്തനവേഗവും

10 Malayalam രാസപ്രവർത്തന വേഗവും രാസസംത‌‌ുലനവും


ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക്

ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക്

9 Malayalam ദ്രവ ബലങ്ങള്‍


ദ്രാവകമര്‍ദ്ദം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍

.

9 Malayalam ദ്രവ ബലങ്ങള്‍


ഉല്‍പ്രേരകം

ഉല്‍പ്രേരകവും രാസപ്രവവര്‍ത്തനവേഗവും

10 Malayalam രാസപ്രവർത്തന വേഗവും രാസസംത‌‌ുലനവും