ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം

രണ്ട് ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം

9 Malayalam അനുപാതം