ഉമിനീര്‍ ഗ്രന്ഥികള്‍

വായിലെ ഉമിനീര്‍ഗ്രന്ഥികളുടെ സ്ഥാനം, അവയുടെ ധര്‍മം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു.

9 Malayalam സ്വാദറിയ‌ുന്നതിന‌ുമപ്പ‌ുറം


ഉമിനീര്‍ ഗ്രന്ഥികള്‍

വായിലെ ഉമിനീര്‍ഗ്രന്ഥികളുടെ സ്ഥാനം, അവയുടെ ധര്‍മം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു.

9 English Beyond the Sense of Taste