കണികാക്രമീകരണം

കണികകള്‍ തമ്മില്‍ അകലമുണ്ട്, കണികകള്‍ നിരന്തരം ചലിക്കുന്നു

8 Malayalam പദാര്‍ത്ഥസ്വഭാവം


കണികാക്രമീകരണം

കണികകള്‍ തമ്മില്‍ അകലമുണ്ട്, കണികകള്‍ നിരന്തരം ചലിക്കുന്നു

8 Malayalam പദാര്‍ത്ഥസ്വഭാവം


Electrical properties

electrical properties and band theory

12 Malayalam Solid State


ഗതികസിദ്ധാന്തം

പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുടെ വിവധ അവസ്ഥകളിലെ കണികാ ക്രമീകരണം.

10 Malayalam താപം


Seven Primitive Unit Cells

Seven Primitive Unit Cells

12 English Solid State