കണികാക്രമീകരണം

കണികകള്‍ തമ്മില്‍ അകലമുണ്ട്, കണികകള്‍ നിരന്തരം ചലിക്കുന്നു

8 Malayalam പദാര്‍ത്ഥസ്വഭാവം


കണികാക്രമീകരണം

കണികകള്‍ തമ്മില്‍ അകലമുണ്ട്, കണികകള്‍ നിരന്തരം ചലിക്കുന്നു

8 Malayalam പദാര്‍ത്ഥസ്വഭാവം


Electrical properties

electrical properties and band theory

12 Malayalam The Solid State


ഗതികസിദ്ധാന്തം

പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുടെ വിവധ അവസ്ഥകളിലെ കണികാ ക്രമീകരണം.

10 Malayalam താപം


സമചതുരസ്തൂപികയുടെ ഉപരിതലപരപ്പളവ്

സമചതുരസ്തൂപികയുടെ ഉപരിതലപരപ്പളവ്പാര്‍ശ്വതല പരപ്പും പാദപരപ്പും ചേര്‍ന്നതാണ്

10 Malayalam ഘനരൂപങ്ങള്‍