കോശവിജ്ഞാനീയ ചരിത്രം

കോശവിജ്ഞാന ശാസ്തത്തിന് മഹത്തായ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ.

8 Malayalam കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങള്‍


ഗതികസിദ്ധാന്തം

പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുടെ വിവധ അവസ്ഥകളിലെ കണികാ ക്രമീകരണം.

10 Malayalam താപം


Temperature and Kinetic Energy of molecules

പദാര്‍ഥങ്ങളിലെ തന്‍മാത്രകള്‍ നിരന്തരചലനത്തിലാണെന്നും താപനിലകൂടുമ്പോള്‍ തന്‍മാത്രകളുടെ ചലനവേഗവും ഗതികോര്‍ജവും കൂടുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള .....

10 Malayalam താപം


ജീറാഫിന്റെ പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഘുവീഡിയോ

ജീന്‍ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ലാമാര്‍ക്ക് -ജീറാഫിന്റെ പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഘുവീഡിയോ

10 Malayalam ജീവന്‍ പിന്നിട്ട പാതകള്‍


Stephen Hawking

An Interview with John Oliver

11 English Glimpses Of Greatness - Quest For A Theory Of Everything