കോശവിജ്ഞാനീയ ചരിത്രം

കോശവിജ്ഞാന ശാസ്തത്തിന് മഹത്തായ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ.

8 Malayalam കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങള്‍


ഗതികസിദ്ധാന്തം

പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുടെ വിവധ അവസ്ഥകളിലെ കണികാ ക്രമീകരണം.

10 Malayalam താപം


Stephen Hawking

An Interview with John Oliver

11 English Glimpses Of Greatness - Quest For A Theory Of Everything