ബന്ധം പരിശോധിക്കൂ

ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു മൂലയില്‍ നിന്നും എതിര്‍വശത്തേക്കുള്ള വര ചലിപ്പിച്ച് വശത്തിന്റെയും പരപ്പളവിന്റെയും വിഭജിക്കുന്ന അംശബന്ധം പരിശോധിക്കൂ